تبلیغات در ارم بلاگ


» لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی

لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی

لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی یکی از بیماريهاي مهم اقتصادي است که ریشه، غده، برگ و ساقه تعدادي از گیاهان زینتی را تحت تاثیر قرار میدهد. این بیماري توسط طیف وسیعی از باکتري هاي پکتولیتیک ایجاد میشود.


نتیجه تصویری برای Enterobacteriaceae Leaf spot and bacterial soft rot"


جنس پکتوباکتریوم یکی از مهمترین بیمارگرهاي گیاهی گرم منفی متعلق به خانواده Enterobacteriaceae است. این جنس طیف وسیعی از علائم بیماري شامل پوسیدگی نرم، پژمردگی، را در دامنه وسیعی از گیاهان میزبان تک لپهاي و دو لپهاي و ساق سیاه را در سیب زمینی ایجاد میکند. از ویژگیهاي اصلی این باکتريها، تولید و ترشح آنزیمهاي منهدم کننده دیواره سلولی، به ویژه آنزیمهاي پکتیناز یا پکتولیتیک است که موجب لهانیده شدن بافتهاي گیاهی میگردند


نتیجه تصویری برای Enterobacteriaceae Leaf spot and bacterial soft rot"


یک از بخش هاي در حال رشد باغبانی در جهان و ایران، تولید گیاهان زینتی است. بسیاري از این گیاهان منشآ استوایی دارند، بنابراین شرایط محیط هاي گلخانهاي آنها با زیستگاه بومی این گیاهان متفاوت است، در نتیجه گیاهان تحت تنش قرار میگیرند و مستعد آلودگی به انواع عوامل بیماريزا می شوند. باکتريهاي پکتولیتیک یکی از عوامل مهم خسارتزا در گیاهان زینتی به حساب میآیند. وقوع انتروباکتریاهاي پکتولیتیک عامل پوسیدگی نرم و لکه برگی گیاهان زینتی در بسیاري از کشورهاي جهان ، و از جمله گلخانه هاي شمال ایران گزارش شده است.


نتیجه تصویری برای Enterobacteriaceae Leaf spot and bacterial soft rot"


پوسیدگی باکتریایی هیچ درمانی ندارد و بهترین روش برای درمان پوسیدگی نرم در گیاهان اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آن است.تبلیغات در ارم بلاگ
فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
  مشاور ایرانی در لندن   |   لینک پرومکس   |   خرید آنتی ویروس   |   تور تفليس   |   فروش تجهیزات ویپ   |   گردشگری ارم بلاگ   |   تهران وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله